Zaproszenie na Mistrzostwa Polski w Inowrocławiu

Pismo Organizacyjne Mikrolotowych Mistrzostw Polski Inowrocław 2021.

Informacje ogólne

 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2021r. w  dniach 9-11 Lipiec 2021 na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu zostaną przeprowadzone Mikrolotowe Mistrzostwa Polski.
 2. Organizatorem zawodów jest Komisja Mikrolotowa we współudziale Aeroklubu Kujawskiego.
 3. Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 4. Zawody mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski oraz przygotowanie zawodników do imprez międzynarodowych.

Kierownictwo zawodów

 1. W skład kierownictwa zawodów wchodzą: –
  1. Mariusz Jarmuszczak jako Kierownik zawodów. Obowiązkiem Jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi .
  2. Stanisław Szpera –jako Główny Sędzia zawodów. Obowiązkiem Jego będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów.
  3. Jarosław Rogowski – Przewodniczący Jury
 2. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych opisany jest w Regulaminie Mikrolotowego Mistrzostw Polski dostępnego na stronie www.Mikroloty.com

Zabezpieczenie przygotowań i przeprowadzenie zawodów

 1. Komisja mikrolotowa  wyznaczyła Pana Stanisława Szperę-jako Route Plannera, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.
 2. Główny sędzia powoła komisję sędziowską w składzie maksymalnie 6 osób. Skład komisji zostanie ogłoszony w dniu rejestracji zawodników.
 3. Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania zawodów, zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, organizator zawodów zobowiązuje się:
  1. zarezerwować 1 samochód osobowy wraz z kierowcą
  2. zarezerwować 2 dodatkowe osoby do pomocy przy konkurencji lądowań
  3. udostępnić jeden mikrolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych lub kontroli złych warunków meteorologicznycznych
  4. zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę
  5. 2 osoby do zabezpieczenia rozgrywania zawodów
 4. Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego Organizator zawodów wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ruchem lotniczym w trakcie wykonywania lotów zawodniczych/ nad lotniskowych.

Regulamin zawodów

 1. Zawody będą rozgrywane według aktualnego Regulaminu Mikrolotowych Mistrzostw Polski oraz Katalogu Konkurencji Mikroloty Klasyczne ( z możliwością rozszerzenia o konkurencje zgodne z FAI task catalogue- Sekcja 10 aneks nr 4. Wydanie styczeń 2020)
 2. Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia urządzenia przed zawodami u organizatora. Koszt 30zł/szt na całe zawody.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

 1. Każdy zawodnik  musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym oraz Ubezpieczenie NNW. Informacje na temat zdobycia licencji do uzyskania u organizatora oraz na stronie https://www.aeroklub-polski.pl/licencje/licencje-sportowe/
 2. Każdy pilot-dowódca musi posiadać:
  1. ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
  2. ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.
 3. Piloci KN korzystają bezpłatnie z:
  1. zakwaterowania
  2. wyżywienia
  3. paliwa na zaplanowane konkurencje nawigacyjne i lądowania
  4. materiałów na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje)
 4. Koszty uczestnictwa piloci z poza kadry pokrywają ze środków własnych lub ich klubów sportowych.
 5. Piloci KN oraz osoby zainteresowane udziałem w zawodach proszeni są o kontakt do 08.06.2021 do organizatora zawodów mailowo: Marcin@trendak.eu bądź telefonicznie : 784-025-692
 6. Koszty uczestnictwa w zawodach wynoszą:
  1. wypożyczenie loggera,–30 zł
  2. wpisowe 150zł
 7. Rezerwację hotelu oraz wyżywienia dla załóg spoza KN należy dokonać we własnym zakresie.

Sprzęt zawodniczy

 1. Za przygotowanie mikrolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji, ich sprawność i dopuszczenie do wykonywania lotów w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca.
 2. Sędzia zawodów oraz organizator  może dokonać dodatkowego sprawdzenia przygotowania mikrolotów do zawodów pod kątem ważności obowiązujących dokumentów i ubezpieczeń.
 3. Wszystkie mikroloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia.

Postanowienia końcowe

 1. Stawiennictwo pilotów, Sędziego Głównego, Przewodniczącego Jury, personelu obsługi sędziowskiej obowiązuje w dniu 08.07.2021 do godziny 22.00 w siedzibie organizatora na lotnisku w Inowrocławiu.
 2. Kierownictwo zawodów oraz osoby współpracujące biorące udział w organizacji zawodów korzystają z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.
 3. W razie Złych warunków pogodowych organizator zakłada możliwość zmiany terminu rozgrywania zawodów

Organizator

Marcin Majsterek