Zaproszenie na Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2017 w dniach 26 -28 maja 2017 r. na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu zostaną przeprowadzone Zawody mikrolotów klasycznych, edycja Mikrolotowego Pucharu Polski. Organizatorem zawodów jest Aeroklub Kujawski w Inowrocławiu, przy współudziale Komisji Mikrolotowej. Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zawody są kwalifikacją (rankingiem) pilotów do Mikrolotowego Pucharu Polski 2017 oraz są cyklem przygotowań do imprez międzynarodowych.

Kierownictwo zawodów

W skład kierownictwa zawodów wchodzą:

Jarosław Rogowski   – jako Kierownik zawodów, którego obowiązkiem będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi oraz preliminarzem,

Hanna Brembor – jako Główny Sędzia zawodów, którego obowiązkiem będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów.

Na przewodniczącego Jury zawodów został wyznaczony- Janusz Zdulski. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych opisany jest w Regulaminie Mikrolotowego Pucharu Polski i Mistrzostw Polski.

Zabezpieczenie przygotowań i przeprowadzenie zawodów

Komisja Mikrolotowa AP wyznaczyła Pana Stanisława Szperę – jako Route Plannera, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.

Główny sędzia powoła komisję sędziowską w składzie max 4 osób:

 1. Martyna Piesyk
 2. Magdalena Piesyk
 3. Anna Markowska
 4. Bolesław Wygachiewicz

Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania zawodów, zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, organizator zawodów powinien:

 • zarezerwować 1 samochód osobowy wraz z kierowcami/pomocnikami do rozkładania znaków,
 • zarezerwować 2 dodatkowe osoby do pomocy przy konkurencji lądowań,
 • udostępnić jeden mikrolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych lub kontroli złych warunków meteorologicznych,
 • zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę.

Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego Organizator zawodów wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ruchem lotniczym w trakcie wykonywania lotów zawodniczych.

Regulamin zawodów

Zawody będą rozgrywane według aktualnego Regulaminu Zawodów Mikrolotowego Pucharu Polski oraz Katalogu Konkurencji. Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

Każdy pilot musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie samolotowym. Ponadto, każdy pilot-dowódca musi posiadać:

 • ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
 • ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.

Piloci KN korzystają bezpłatnie z:

 • zakwaterowania;
 • wyżywienia;
 • paliwa lotniczego na zaplanowane konkurencje nawigacyjne i lądowania;
 • materiałów na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje).
  Pozostałe koszty uczestnictwa piloci pokrywają ze środków własnych lub ich klubów sportowych.

Piloci KN zobowiązani są potwierdzić w terminie do dnia 19.05.2017 swój udział w zawodach do Kierownika Zawodów Jarosława Rogowskiego – oraz na adres mailowy aeroklub@aeroklub-kujawski.pl Zwolnienia z udziału w zawodach dla członków KN może udzielić Komisja Mikrolotowa. Inni piloci zainteresowani udziałem w zawodach muszą zgłosić chęć udziału do dnia 19.05.2017  do Kierownika Zawodów. Koszty uczestnictwa pilotów spoza KN w zawodach wynoszą:

 • opłata organizacyjna zawodów (koszt map, zdjęć, obsługi zawodów, itp.) –  30 zł,
 • zakwaterowanie– 60 zł/doba,
 • wpisowe 100 zł,
 • pozostałe koszty uczestnictwa w zawodach – wyżywienie 90 zł.
  Rezerwację hotelu oraz wyżywienia dla załóg spoza KN należy dokonać indywidualnie w terminie do dnia 19.05.2017 pod adresem –  biuro@mikroloty.com lub telefonicznie – 604 27 83 81.

Opłatę organizacyjną należy dokonywać wraz ze zgłoszeniem na zawody do dnia 19.05.2017 na konto bankowe organizatora, tj. CitiBank 2210 3000 1901 0985 3000 2903 39 z dopiskiem „Opłata organizacyjna zawodów – imię i nazwisko pilota”. Najpóźniej w dniu rejestracji.

Sprzęt zawodniczy

Za przygotowanie mikrolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji, ich sprawność i dopuszczenie do wykonywania lotów w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca. Sędzia zawodów może dokonać dodatkowego sprawdzenia przygotowania mikrolotów do zawodów pod kątem ważności obowiązujących dokumentów i ubezpieczeń. Wszystkie mikroloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz posiadać niezbędną ilość oleju na zabezpieczenie przelotów i konkurencji zawodów. Przewiduje się rozegranie konkurencji nawigacyjnych i lądowań w ogólnym czasie ok. 4 godzin na jednego pilota.

Postanowienia końcowe

Stawiennictwo pilotów, Sędziego Głównego, Przewodniczącego Jury, personelu obsługi sędziowskiej obowiązuje w dniu 26.05.2017 do godziny 13.00 w siedzibie organizatora na lotnisku. Kierownictwo zawodów oraz personel obsługi sędziowskiej korzystają z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. W razie nierozegrania wystarczającej ilości konkurencji, dzień 28.05.2017 pozostaje dniem rezerwowym.

Pismo organizacyjne jest do pobrania tutaj.

Kalendarz zawodów do pobrania tutaj.

Karta rejestracyjna do pobrania tutaj.