Wolsztyńskie Zawody Mikrolotowe do Pucharu Polski 2024

Informacje ogólne
Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2024 w dniach 28-30 czerwca
2024 r. na lotnisku Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Lotniczego w Powodowie zostaną
przeprowadzone Wolsztyńskie Zawody Mikrolotowe do Pucharu Polski 2024

  • Organizatorem zawodów jest Komisja Mikrolotowa AP – przy współudziale WolsztyńskiegoStowarzyszenia Lotniczego w
  • Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kierownictwo zawodów

W skład kierownictwa zawodów wchodzą:

  • Mieczysław Szurgot  – jako Kierownik zawodów. Obowiązkiem Jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi i preliminarzem,
  • Mariusz Jarmuszczak – jako Główny Sędzia zawodów. Obowiązkiem Jego będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów.

 Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych opisany jest w Regulaminie Mikrolotowych Mistrzostw Polski.


Zabezpieczenie przygotowań i przeprowadzenie zawodów
Komisja Mikrolotowa AP wyznaczyła Pana Stanisława Szperę – jako Kierownika Sportowego, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.
Główny Sędzia powoła komisję sędziowską

Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania zawodów, zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, współorganizator zawodów powinien:
1) zarezerwować 1 samochód osobowy wraz z kierowcą/pomocnikami do rozkładania znaków,
2) zarezerwować 2 dodatkowe osoby do pomocy przy konkurencji lądowań,
3) udostępnić jeden mikrolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych i kontroli warunków
meteorologicznych,
4) zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę.
5) 2 osoby do zabezpieczenia rozgrywania zawodów.
Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego,  Organizator zawodów wyznaczy osobę
odpowiedzialną za nadzór nad ruchem lotniczym w trakcie wykonywania lotów zawodniczych.


Regulamin zawodów
1. Zawody będą rozgrywane według Regulaminu Pucharu Polski – Mikroloty Klasyczne oraz Katalogu Konkurencji i Katalogu Konkurencji ME 2024.
2. Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.
Warunki uczestnictwa, zgłoszenia
3. Każdy zawodnik KN musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym.
4. Każdy pilot-dowódca musi posiadać:
– ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
– ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.
– ważne dopuszczenie do lotów statku powietrznego
– ubezpieczenie OC 
5. Zawodnicy KN korzystają bezpłatnie z:
– zakwaterowania;
– wyżywienia;
– paliwa na zaplanowane konkurencje nawigacyjne i lądowania;
– materiałów na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje).
Koszty uczestnictwa zawodników nie należących do Kadry Narodowej piloci pokrywają ze środków własnych lub ich klubów sportowych.
6. Piloci KN zobowiązani są potwierdzić w terminie do dnia 18.06.2024 swój udział w zawodach na adres mailowy  szurgot@kjs.com.pl  z podaniem znaków rejestracyjnych oraz prędkości GS.
7. Zawodnicy KN wniosą wpisowe 150 zł/osoba
8. Zwolnienia z udziału w zawodach dla członków KN może udzielić Komisja Mikrolotowa AP.
9. Inni piloci zainteresowani udziałem w zawodach powinni zgłosić chęć udziału do dnia 18.06.2024  do
–  j.w.
10. Dla zawodników nie należący do KN koszty uczestnictwa w zawodach wynoszą:
– wpisowe 200 zł. (materiały na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje), odprawy, obsługa startów i lądowań)  
– rezerwację hotelu oraz wyżywienia dla załóg spoza KN należy dokonać indywidualnie
Opłatę  wpisową należy dokonać w biurze zawodów w dniu rejestracji w Powodowie.

Program zawodów
Piątek 28 czerwca 2024:
– zlot i rejestracja zawodników, zakwaterowanie
– loty treningowe
Sobota 29 czerwca 2024:
– konkurencje WZM
Niedziela 30 czerwca 2024
– zakończenie WZM (dzień rezerwowy)

Nagrody
– Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ) puchary i dyplomy
– Dla zawodników dyplomy uczestnictwa
Sprzęt zawodniczy
– Za przygotowanie mikrolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji, ich sprawność i dopuszczenie do wykonywania lotów w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca.
– sędzia zawodów może dokonać dodatkowego sprawdzenia przygotowania mikrolotów do zawodów pod kątem ważności obowiązujących dokumentów i ubezpieczeń.
– Wszystkie mikroloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz posiadać niezbędną ilość paliwa na zabezpieczenie przelotów i konkurencji zawodów. Organizator nie zapewnia miejsc w hangarze dla sprzętu.

Postanowienia końcowe
– Stawiennictwo pilotów, Sędziego Głównego, route planera, personelu obsługi sędziowskiej obowiązuje w dniu 28.06.2024 do godziny 16.00 w siedzibie organizatora na lotnisku w Powodowie
– Kierownictwo zawodów oraz personel obsługi sędziowskiej korzystają z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.
– W razie nie rozegrania zaplanowanej ilości konkurencji, dzień 30.06.2024 pozostaje dniem rezerwowym.
– W przypadku niekorzystnej pogody lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym programie zawodów. 
 

Mieczysław Szurgot
502 646 266